วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานต่อต้านยาเสพติดสากล ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง การแสดงเพลงเรือ ณ ทุ่งมะขามหย่อง
จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำรวจครูแดร์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด

โครงการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี

กิจกรรมวันสุนทรภู่

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


งานอ่างทองมหกรรมนานาชาติครั้งที่3


กิจกรรมถวายสักกาะระอาลัยสมเด็จพระยาณสังวรฯ

การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาฯ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

โครงการเสนอผลสัมฤทธิ์"ได้เรียน ได้รู้ เพื่อก้าวสู่เวที"

Dance Project 2014

พิธีไหว้ครู 2557

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

การประกวดในวันต่อต้านยาเสพติดสากล

วันไหว้ครูปี2556

วันแม่แห่งชาติปี2556

การอบรมการจัดทำมคอ.3

วันพ่อแห่งชาติปี2556


งานฉลองบุญดุรียางค์พาทย์นาฏยาคาร

การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้วิเศษ (นักบุญ?คนบาป)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรPDCAกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติการ

กิจกรรมค่ายลูกเสือ

 

VDOวิทยาลัย นาฏศิลปอ่างทอง

 

ข่าว ประชาสัมพันธ์ /ดาวโหลดเอกสาร

- กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูนาฏศิลป์เครือข่าย ครั้งที่ 4

- ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการครูนาฏศิลป์เครือข่าย ครั้งที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

- ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อ(โควตา) ปีการศึกษา 2558

-เอกสารแสดงคุณสมบัติของครูนิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนหรือครูพี่เลี้ยง 

-ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.

- หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 

- หนังสือเข้าร่วมโครงการสัมมนาปัญหาของนักศึกษาฝึกปฏบัติการสอนในสถานศึกษา

 

 

 

   

สายตรง ผู้อำนวยการ

        นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง
              
                                                       

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 นางสาวสุพจี  สุภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 

นางเสมอแข  มูรพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

     นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการอุดมศึกษา

         นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด

ฝ่ายกิจการอุดมศึกษา