เกี่ยวกับวิทยาลัย

เพลงประจำวิทยาลัย
เพลง น.ศ.อ.รำลึก
คำร้อง ทองชุบ พลายบัว
ทำนอง "เพลงหิมพานต์"

บางเอ๋ยบางแก้ว    
มวลไม้เป็นแนวทิวแถวเรียงราย
ราชพฤกษ์แพรวพราย
ตะแบกวิไลม่วงงามอร่ามตา
ชวนเอ๋ยชวนมอง  
นาฏศิลปอ่างทองแดนศิลป์โสภา
มวลไม้นานา
หากใครได้มาแล้วพาสุขใจ
แดนสวรรค์วิมานเลิศล้ำ
ยินร้องคำบรรเลงครื้นเครงหทัย
นาฏศิลป์ถิ่นวิไล    
ศิลปะไทยเราเทิดไว้นิจนิรันดร์
ยามเอ๋ยยามไกล
เขียว-ขาวตรึงใจเราเทิดไว้ด้วยกัน
เรารักกันมั่น     
พระคเณศผูกพันธ์รักกันไม่คลาย

ปรัชญา
" สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อปี ยาทิสกีทิส
ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้"

ปณิธานปณิธาน

มุ่งจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สร้างสรรค์  เผยแพร่  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย
และสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และวิชาชีพบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้  ด้านนาฏดุริยางคศิลป์
และการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง  ที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม ในระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์ระดับขั้นพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2.สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3.เป็นศูนย์กลางบริการด้านศิลปวัฒนธรรม
4.อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย และดนตรีสากล ทำการสอนและพัฒนาการวิจัย ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทะนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

1.             จัดการศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์ระดับขั้นพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

2.             สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม

3.  เป็นศูนย์กลางบริการด้านศิลปวัฒนธรรม

4.             อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

5.              บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

สายตรง ผู้อำนวยการ

        นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง
              
                                                       

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 นางสาวสุพจี  สุภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 

นางเสมอแข  มูรพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

     นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการอุดมศึกษา

         นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด

ฝ่ายกิจการอุดมศึกษา