ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

งานต่อต้านยาเสพติดสากล ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง การแสดงเพลงเรือ ณ ทุ่งมะขามหย่อง
จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำรวจครูแดร์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด

โครงการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี

กิจกรรมวันสุนทรภู่

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


งานอ่างทองมหกรรมนานาชาติครั้งที่3


กิจกรรมถวายสักกาะระอาลัยสมเด็จพระยาณสังวรฯ

การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาฯ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

โครงการเสนอผลสัมฤทธิ์"ได้เรียน ได้รู้ เพื่อก้าวสู่เวที"

Dance Project 2014

พิธีไหว้ครู 2557

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

การประกวดในวันต่อต้านยาเสพติดสากล

วันไหว้ครูปี2556

วันแม่แห่งชาติปี2556

การอบรมการจัดทำมคอ.3

วันพ่อแห่งชาติปี2556


งานฉลองบุญดุรียางค์พาทย์นาฏยาคาร

การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้วิเศษ (นักบุญ?คนบาป)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรPDCAกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติการ

กิจกรรมค่ายลูกเสือ

สายตรง ผู้อำนวยการ

        นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง
              
                                                       

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 นางสาวสุพจี  สุภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 

นางเสมอแข  มูรพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

     นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการอุดมศึกษา

         นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด

ฝ่ายกิจการอุดมศึกษา