สรุปงานสารสนเทศวิทยาลัย

 

 

สารสนเทศวิทยาลัยปีการศึกษา2555

สารสนเทศวิทยาลัยปีการศึกษา2556

-ส่วนที่1

-ส่วนที่2

-ส่วนที่3

-ส่วนที่4

-ส่วนที่5

-ส่วนที่6

-ส่วนที่7

 

สายตรง ผู้อำนวยการ

        นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง
              
                                                       

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 นางสาวสุพจี  สุภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 

นางเสมอแข  มูรพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

     นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการอุดมศึกษา

         นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด

ฝ่ายกิจการอุดมศึกษา