การประชุมการจัดทำมคอ.3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "การจัดทำ มคอ.3" วันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแววพัชนี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
mo 528262 158321344378472 391043994 n 1374947 158321604378446 538886721 n 1378847 158321674378439 155423039 n
1382422 158321407711799 350860077 n 1390503 158321481045125 1138253371 n